Navodila in ocenjevanje za 1. letnik

Navodilo za izpite  (.pdf) – namesto projektne naloge izdelate izdelek (informacijska rešitev, program)

Pozdravljeni!

Informatiko poučujemo na III. gimnaziji Maribor v 1. in 2. letniku, lahko pa si predmet izberete tudi za maturo v 4. letniku.

V prvem letniku imamo 18 ur teorije in 52 ur vaj.

  • Pri urah teorije (v 2. ocenjevalnem obdobju 1 ura/teden) so prisotni vsi dijaki združeni v 1 učilnici pri 1 profesorju.
  • Pri vajah (1. ocenjevalno obdobje 2 uri/teden, 2. ocenjevalno obdobje 1 ura/teden) dijake razdelimo na 2 skupini.

Pripomočki:

Nov elektronski učbenik: Učbenik

Ostali učbeniki: Učbeniki – vsi

Stari učbenik (učbeniški sklad) : R. Wechtersbach: INFORMATIKA, učbenik za informatiko v 1., 2., 3. in 4. letniku gimnazijskega in srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja, SAJI. Nakup učbenika ni obvezen, saj ga lahko dobite v knjižnici.

Obvezni so izpolnjeni delovni listi za teorijo (dobite fotokopirane) in so pogoj za pozitivno ustno oceno. Če ob ustnem preverjanju znanja dijak ne predloži izpolnjenih vsaj 85% delovnih listov, je ocenjen negativno.

Delovni listi za vaje se nahajajo na spletni strani za informatiko in jih ne bomo fotokopirali. Po želji si jih fotokopirajte ali natisnite. Narediti pa morate prav tako vsaj 85% vaj na računalniku (iz delovnih listov za vaje).

Izdelek oz. informacijska rešitev (računalniški program)

Gimnazija: Ocenjevanje drugih oblik dela – izdelek oz. informacijska rešitev:
Izdelek – informacijska rešitev se oceni po naprej znanih, opisno razčlenjenih točkovnikih, ki pa se lahko minimalno spremenijo glede na v tekočem letu predelano snov.

Predšolska vzgoja  – projektna naloga – oblikovanje besedila:

–  daljši pisni sestavek oblikovan v skladu z navodili, ki so objavljena na spletni strani za informatiko;

–  datum izdelave osnutka po zgoraj navedenih točkah: do konca marca;

– datum oddaje projektne naloge: do zadnje ure v mesecu maju; nalogo izdelujete le v šoli, delo doma ni dovoljeno (razen priprave gradiv).

Uporabniška imena in gesla:

Vsak dijak prejme uporabniško ime in geslo, s katerim se lahko prijavi v omrežje. Dijak gesla ne sme posojati tretjim osebam. Če dijak pride k pouku brez gesla, tekočo uro ne more izdelovati vaj.

Vse opravljene vaje shranjujemo v osebno mapo dijaka na omrežnem disku. Naloge, shranjene v druge mape (npr. v Moji dokumenti ali Namizje), ne bomo upoštevali.

Vse vaje in izdelek 0z. projektno nalogo mora dijak izdelati v šoli. V kolikor je bil odsoten, ni imel gesla in podobno, mora nalogo izdelati v prostem času – lahko tudi v čitalnici,  v učilnici 02 ali 03, ko je prosta in celo pri drugi skupini dijakov, če je na razpolago prost računalnik.

Prepovedano je odnašanje in prinašanje datotek od doma npr. z USB ključkom. Take naloge se ocenijo negativno.
Prepovedano je tudi kakršnokoli nalaganje datotek (iger, torrentov, filmov) na računalnike oz. v mape.

Dijaki so tudi odgovorni za ravnanje z računalniško opremo. V učilnico ni dovoljeno prinašati pijačo in hrano. Mobilni telefoni morajo biti med poukom izklopljeni.

Ocenjevanje znanja

Gimnazija:

V šolskem letu morajo dijaki 1. letnikov pridobiti vsaj naslednje ocene:

  • eno ustno (v prvem oc. obd. iz osnov programiranja)
  • dve pisni oceni ter (ena v prvem oc. obd. iz programiranja in ena v drugem oc. obd. iz osnov informatike in preglednic)
  • oceno samostojnega izdelka ali opravljenih vaj.

Vsak dijak mora pridobiti te štiri ocene.

Kriteriji za dodatno oceno  (ocena za vzpodbudo):

  • redno narejene naloge na računalniku
  • redno izpolnjevanje delovnih listov
  • aktivno sodelovanje pri pouku (na primer: sodelovanje pri debatah, reševanje zahtevnejših nalog, ipd.) in dejavnostih, ki so povezana s predmetom informatika (na primer: računalniški krožek)

Ta ocena lahko nadomesti ustno oceno.

 

Predšolska vzgoja:

V prvem ocenjevalnem obdobju je dijak enkrat s pisno nalogo, drugo oceno pa pridobi s projektno nalogo.
V drugem ocenjevalnem obdobju dijak pridobi eno oceno s pisno nalogo, drugo oceno pa pridobi ustno. Vsak dijak mora pridobiti te štiri ocene.

Za pozitivno zaključeno oceno mora imeti dijak ob koncu redovalnega obdobja narejenih vsaj 85 % vseh vaj (delovni listi in naloge na računalniku).

Ustno ocenjevanje znanja

Ustno ocenjevanje je napovedano za vse dijake v oddelku. V določenem oddelku se lahko za vse dijake ukine napovedano ustno ocenjevanje v primerih večkratnega neuspelega napovedanega ustnega ocenjevanja. Ustno oceno lahko dijak pridobi tudi z oceno referata ali oceno zagovora izdelka oz. projektne naloge ali pa oceno predstavitve izdelka oz. projektne naloge. Dijak, ki je bil napovedan dan odsoten, je ocenjen naslednjo uro, ko je prisoten pri pouku (razen, če je bil dalj časa odsoten oz. bolan).

Kriterij ocenjevanja pisnih nalog

Pisne naloge se pišejo skladno z mrežnim planom. Pisna naloga traja 45 minut, izpiti pa 60 minut.

Pisna naloga je lahko sestavljena iz teoretičnega dela in praktičnega dela z računalnikom. Pred pisno nalogo se znanje vedno obvezno preverja. Kriteriji ocenjevanja za pisne naloge:

0 % – 49 % nezadostno (1)
50 % – 61 % zadostno (2)
62 % – 75 % dobro (3)
76 % – 87 % prav dobro (4)
88 % – 100 % odlično (5)

Pisno ocenjevanje se ponovi, če je več kot 40% nalog ocenjenih negativno. V redovalnico vpišemo obe oceni. Dijak mora pri pisnem preverjanju znanja z računalnikom sproti shranjevati rešene naloge na računalniku, neshranjenih nalog ne moremo upoštevati.

Popravljanje ocen 

Datumi popravljanja se določijo, ko se določijo ostala skupinska ocenjevanja znanja.  Vsi negativno ocenjeni dijaki nekega oddelka popravljajo ocene na isti dan v pisni obliki. Dijak lahko pri tem popravlja eno ali več negativnih ocen. Pri teh ocenjevanjih  znanja naj se ne upošteva pravil drugega in tretjega odstavka 13. člena  pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah.

Če pri pisanju pisnih izdelkov ali pri drugih oblikah ocenjevanju znanja učitelj dijaka zaloti pri uporabi nedovoljenih pripomočkov, pri prepisovanju oziroma drugih kršitvah šolskih pravil ocenjevanja znanja, ga oceni z negativno oceno.

Učna pomoč pri predmetu informatika

Dijak, ki ima pri predmetu informatika učne težave, lahko pride k vajam informatike nekega drugega oddelka in v tem času vadi. Če ima učitelj v tem času možnost, mu nerazumljeno učno snov še enkrat razloži. Če to ni možno se učitelj in dijak dogovorita za termin, ki obema ustreza. Dijak lahko poišče učitelja tudi v času govorilnih ur in se takrat individualno dogovorita za obliko pomoči ali kar takoj rešita nastale težave in nejasnosti.

Vsi dijaki, ki so v prejšnjih letih bili deležni te oblike pomoči, so bili nato pri ocenjevanju uspešni.

Upamo, da vam bo pri informatiki zabavno in vam želimo čim več uspeha in odličnih ocen!